Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia Wstępne.

1.1 Sklep internetowy HERO FOR YOU, dostępny pod adresem internetowym heroforyou.pl z siedzibą w Bolszewie przy ulicy Wodna 7a, prowadzony jest przez Wiesława Kohnke, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HFY Hero For You Wiesław Kohnke, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5871567617, REGON 381452646.
1.2 Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Definicje.

2.1 Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.2 Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HFY Hero For You Wiesław Kohnke, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5871567617, REGON 381452646.
2.3 Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.4 Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
2.5 Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym heroforyou.pl.
2.6 Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
2.7 Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Inernetowego.
2.8 Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
2.9 Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
2.10 Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
2.11 Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.12 Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
2.13 Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.14 Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem.

3.1 Adres Sprzedawcy: Wodna 7a, 84-239 Bolszewo.
3.2 Adres e-mail Sprzedawcy: heroforyoushop@gmail.com.
3.3 Numer telefonu Sprzedawcy: 575 284 790.
3.4 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 07 1140 2004 0000 3102 7807 5714.
3.5 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
3.6 Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09-17. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4 Informacje Ogólne.

4.1 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
4.2 Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym.
4.3 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4.4 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie.

5.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Adres e-mail, Imię, Nazwisko, Nr Telefonu, Dane Adresowe (ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) 
5.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
5.3 Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
5.4 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6 Zasady Składania Zamówienia.

6.1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
6.2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
6.3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie.
6.4 Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

§ 7 Oferowane Metody Dostawy Oraz Płatności.

7.1 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

a. Przesyłka do punktów odbioru (paczkomat).
b. Przesyłka kurierska.
c.Odbiór osobisty w siedzibie firmy (Wodna 7a, 84-239 Bolszewo) w dni robocze od 09 do 17.

7.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.Platforma płatnicza Payu

7.3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8 Wykonanie Umowy Sprzedaży.

8.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia oraz dokonaniu płatności za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

8.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8.3 Przy płatności elektronicznej Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie dokonywania zamówienia poprzez formularz, w przeciwnym razie zamówienie nie zostanie przyjęte. Zamówienia ze statusem braku płatności, bez uprzedniej informacji od klienta, o opóźnieniu płatności  są automatycznie anulowane po upływie 24 godzin, co wiąże się z rozwiązaniem umowy sprzedaży. 
8.4 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od momentu otrzymania opłaty na konto Sprzedawcy. Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
8.5 Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9 Prawo Odstąpienia Od Umowy.

9.1 Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie drogą e-mail, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.
9.2 Oświadczenie należy wysłać e-mailem na adres heroforyoushop@gmail.com. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data maila. W oświadczeniu klient powinien napisać, że odstępuje od umowy kupna towaru i podać numer konta, na które Sklep ma zwrócić pieniądze.
9.3 Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny (wraz z metkami oraz folią, w która był zapakowany).
9.4 Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).
9.5 Do paczki ze zwracanym towarem należy dołączyć DOWÓD ZAKUPU – oryginał paragonu fiskalnego lub faktury.
9.6 Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz paczki ze zwracanym towarem, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia zwracanego towaru, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru. Koszty dostawy produktu do Klienta i zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient.
9.7 Oświadczenie wystarczy napisać odręcznie lub skorzystać z gotowego formularzu zwrotu znajdującego się na stronie sklepu z zakładce "Reklamacje i zwroty" i należy podać numer konta, na które mają zostać zwrócone pieniądze.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


10.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
10.2.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). §

§ 11 Reklamacja i gwarancja.


11.1 Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Sklepu przez Klienta o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.
11.2 W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail: heroforyoushop@gmail.com. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Proszę nie wysyłać towaru przed otrzymaniem odpowiedzi od naszego Sklepu z potwierdzeniem otrzymania reklamacji. Do paczki z reklamowanym towarem należy dołączyć DOWÓD ZAKUPU – oryginał dowodu zakupu, paragonu fiskalnego lub faktury.
11.3 Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.
11.4 Sklep przyjmuje reklamację tylko pod kątem uszkodzonego bądź wadliwego towaru, lub niezgodności wymiaru produktu z opisem na stronie internetowej.
11.5 Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient.
11.6 Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
11.7 Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.


§ 12 Dane Osobowe W Sklepie Internetowym.

12.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
12.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
12.3 Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
12.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
12.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13 Postanowienia Końcowe.

13.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
13.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
13.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
13. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

AKTUALIZACJA REGULAMINU: 25.09.2019r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl